ประกาศและคำสั่ง
ประกาศจังหวัดฯ ลงวันที่ 10 มี.ค.65 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ขยายเวลามาตรการจัดกิจกรรม อีก 14 วัน มีผล 11 - 24 มี.ค.65 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ (ฉบับที่ 3)
ประกาศและคำสั่งอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด