ประกาศและคำสั่ง
คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1509/2565 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 65 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนฯในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 81)
ประกาศและคำสั่งอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด